Digital-world-©-Nicholas-Monu
Digital-world-©-Nicholas-Monu

Press release


en | cy

Bridging the digital language divide

Press release from EFA MEP Jill Evans (Plaid Cymru)


Greens/EFA MEP Jill Evans (Plaid Cymru) hopes her new report 'Language Equality in the Digital Age' will make an important contribution to bridging the digital language divide.

This could lead to Siri speaking Welsh, or Alexa speaking Lithuanian, whilst making it easier for sign language users to have full access to new digital technology.

The report was approved today with broad cross-party support in the European Parliament's Culture Committee.

The report notes that whilst so much of our everyday activity now takes place online, in reality a linguistic digital divide exists. This means that speakers of smaller and lesser used languages, including sign language, face significant challenges compared to users of larger or more dominant languages.

The EU's 500 million citizens share around 80 different languages, but online some languages dominate, whilst others are virtually excluded.

Help may be at hand however with the use of new technologies which can adapt to meet the needs of a multilingual online space. The report calls on the European Commission to take action to support the development of digital products that work across a broad variety of languages.

The rapporteur, Greens/EFA MEP Jill Evans (Plaid Cymru) commented:

"Whilst many minority or smaller languages are thriving as community languages, it is often a different story online, where English often dominates.

"This is not only a problem for minority languages. Many EU languages are majority languages in the real world but have become minority languages in the digital world.

"The creative use of new digital technologies will help us bridge the digital language divide. This will mean better access for the significant number of Europeans who speak languages which are often not supported by platforms such as Siri or Alexa, for example.

"I'm pleased that we've achieved broad cross-party support for this report.

"It's now time for the European Commission to bring forward a range of measures to help bridge the digital language divide – including allocating the area of 'multilingualism and language technology' to the portfolio of a Commissioner, a key suggestion in this report.

"The technology already exists, we now need to see the political will to achieve real change."

The report notes that Language technologies are found behind many everyday digital products, since most of them use language to some extent. Mobile communications, social media, intelligent assistants, and speech-based interfaces are transforming the way citizens, companies and public administrations interact in the digital world.

To improve language equality in Europe through using new technologies, the report calls for:

(1) improving the institutional frameworks for language technology policies,

(2) creating new research policies to increase the use of language technology in Europe,

(3) using education policies in order to secure the future of language equality in the digital age,

(4) increasing the support for both private companies and public bodies to make better use of language technologies.

The report was adopted by the European Parliament’s Culture and Education Committee with 22 votes in favour, 0 against and 4 abstentions.

Ends

The draft report can be found here: Jill Evans’ draft report on ‘Language equality in the digital age’.

Pontio'r bwlch digidol rhwng ieithoedd

Datganiad gan ASE EFA Jill Evans (Plaid Cymru)


Mae ASE Plaid Cymru Jill Evans yn gobeithio bydd ei hadroddiad newydd 'Cydraddoldeb Iaith yn yr Oes Digidol' yn gyfraniad pwysig tuag at bontio'r bwlch digidol rhwng ieithoedd.

Gallai hyn arwain at Siri yn siarad Cymraeg, neu Alexa yn siarad Lithiwaneg, tra'n gwneud hi'n haws i ddefnyddwyr iaith arwyddion gael mynediad llawn i dechnoleg digidol newydd.

Cymeradwywyd yr adroddiad heddiw gyda chefnogaeth rhyng-bleidiol eang ym Mhwyllgor Diwylliant Senedd Ewrop.

Noda'r adroddiad tra fod cymaint o'n gweithgaredd bod dydd yn digwydd arlein bellach, mewn realiti mae bwlch digidol yn bodoli rhwng ieithoedd. Golyga hyn fod siaradwyr ieithoedd bach a llai eu defnydd, yn cynnwys iaith arwyddion, yn wynebu her sylweddol o'u cymharu â defnyddwyr ieithoedd mawr neu fwy dominyddol.

Mae 500 miliwn o ddinasyddion yr UE yn rhannu tua 80 o ieithoedd gwahanol, ond arlein mae rhai ieithoedd yn llawer mwy amlwg, gan eithrio eraill bron yn llwyr.

Ond gallai help fod wrth law trwy ddefnydd technoleg newydd sy'n gallu addasu i gwrdd ag anghenion gofod arlein amlieithog. Mae'r adroddiad yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i weithredu er mwyn cefnogi datblygu cynnyrch digidol sy'n gweithio ar draws amrywiaeth eang o ieithoedd.

Dywedodd y rapporteur, ASE grŵp Seneddol y Gwyrddion/EFA Jill Evans (Plaid Cymru):

"Tra bo llawer o ieithoedd llai a lleiafrifol yn ffynnu fel ieithoedd cymunedol, mae'n aml yn stori wahanol arlein, lle'r mae'r Saesneg yn aml yn dominyddu.

"Mae hyn yn broblem i nifer o ieithoedd Ewropeaidd, nid dim ond ieithoedd lleiafrifol. Mae llawer o ieithoedd Ewropeaidd yn ieithoedd y mwyafrif yn y byd go iawn, ond maen nhw wedi dod yn ieithoedd lleiafrifol yn y byd digidol.

"Bydd defnydd creadigol technoleg digidol newydd yn ein helpu i bontio'r bwlch digidol rhwng ieithoedd. Bydd hyn yn golygu cyfleoedd gwell i'r nifer sylweddol o bobl yn Ewrop sy'n siarad ieithoedd sydd yn aml ddim ar gael ar blatfformau fel Siri neu Alexa, er enghraifft.

"Rwy'n falch i ni ennill cefnogaeth rhyng-bleidiol dros yr adroddiad hwn.

"Mae'n amser bellach i'r Comisiwn Ewropeaidd gyflwyno mesurau i helpu i bontio’r bwlch digidol rhwng ieithoedd – gan gynnwys rhoi maes 'amlieithrwydd a thechnoleg iaith' dan ofal Comisiynydd penodol, sef un o brif argymhellion yr adroddiad hwn.

"Mae'r dechnoleg yn bodoli eisoes, bellach mae angen gweld yr ewyllys gwleidyddol i sicrhau newid go iawn."

Noda'r adroddiad bod Technoleg iaith i'w canfod mewn llawer o gynnyrch digidol bob dydd, gan fod y rhan fwyaf ohonynt yn defnyddio iaith i ryw raddau. Mae cyfathrebu mobeil, cyfryngau cymdeithasol, cynorthwywyr deallus, a rhyngwynebau lleferydd yn trawsnewid y ffordd mae dinasyddion, cwmnïau a'r sector gyhoeddus yn cyfathrebu yn y byd digidol.

Er mwyn gwella cydraddoldeb rhwng ieithoedd yn Ewrop, mae'r adroddiad yn galw am y canlynol:

(1)        Gwella'r fframwaith sefydliadol ar gyfer polisïau technoleg iaith,

(2)        Creu polisïau ymchwil newydd i gynyddu defnydd technoleg iaith yn Ewrop,

(3)        Defnyddio polisïau addysg er mwyn sicrhau dyfodol cydraddoldeb iaith yn yr oes digidol,

(4)        Cynyddu'r gefnogaeth dros gwmnïau preifat a chyrff cyhoeddus i wneud defnydd gwell o dechnoleg iaith.

Cafodd yr adroddiad ei gymeradwyo ym mhwyllgor diwylliant Senedd Ewrop heddiw gyda 22 aelod yn pleidleisio o blaid, 0 yn erbyn a 4 yn ymatal.