Press release


en | cy

Leaving the EU will devastate regional development

Press release from EFA MEP Jill Evans (Plaid Cymru)


The worst regional inequality in Europe is between London and Wales, new research has found.

The research from the Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) also found that the UK would be entitled to €13 billion (in excess of £11 billion) of regional development funding for the 2021-2027 cycle. This funding is given to poorer regions in an attempt to boost their economic performance and development.

The current funding cycle runs from 2014-2020, during which time Wales is expected to have received £2.06 billion in support from the EU. Based on the CPMR’s research Wales would miss out on around £2.5 billion over the next cycle which runs from 2021-2027.

Plaid Cymru’s MEP, Jill Evans, has said that the research shows that “Brexit and increased inequality are inextricably linked”.

The shocking new figures show that the richest region in the UK, Inner London, has a GDP of 614% of the EU average, compared to the UK’s poorest region, West Wales and the Valleys, with a GDP of 68% of the EU average. This means there is a 546% difference in comparative average GDP between the two regions.

The research shows levels of regional disparities in the UK are worsening, with Wales at the bottom of the table. East Wales, which was considered a 'more developed region', would now be downgraded to a 'transition region'.

Plaid Cymru MEP, Jill Evans said:

"These figures should be a source of shame for the Westminster Government.

“Brexit and increased inequality are inextricably linked. The facts are irrefutable.  

“These figures confirm that like the past decade of austerity, it will not be those that created this chaos that will shoulder its burden, but the communities least equipped to cope. 

“If we want to end this shocking inequality, leaving the EU is the last thing Wales should do. Losing crucial European funding would be devastating for Wales and I have no confidence that Westminster will give us any such support.

"Inequality in the UK is the highest of any member state in the EU. London is overheating, whilst Wales’s economy is weakening.

"Day after day, the terrible effects of Brexit on Wales become ever clearer and the lies of the Brexiteers more exposed. A People's Vote, with the option of remaining in the EU is now necessary for the sake of our democracy, society and economy.”

Notes

 

Bydd gadael yr UE yn dinistrio datblygiad rhanbarthol

Datganiad i'r Wasg gan ASE CRhE Jill Evans (Plaid Cymru)


Yn ôl ymchwil newydd, ceir yr anghydraddoldeb rhanbarthol gwaethaf yn Ewrop rhwng Llundain a Chymru.

Yn ogystal â hynny, fe ganfu’r ymchwil gan CPMR (Cynhadledd Y Rhanbarthau Morol Ymylol) y byddai gan y Deyrnas Gyfunol hawl i €13 biliwn (dros £11 biliwn) o ariannu datblygu rhanbarthol ar gyfer cylch 2021-2027. Rhoddir y nawdd yma i ranbarthau tlotach mewn ymgais i hybu eu perfformiad economaidd a’u datblygiad.

Mae’r cylch ariannu cyfredol yn rhedeg o 2014-2020, a disgwylir i Gymru fod wedi derbyn £2.06 biliwn mewn cymorth o ‘r UE. Yn ôl ymchwil CPMR bydd Cymru yn colli tua £2.5 biliwn dros y cylch nesaf fydd yn rhedeg o 2021-2027.

Dywedodd Aelod Seneddol Ewropeaidd Plaid Cymru, Jill Evans, bod yr ymchwil yn dangos “nad oes modd datglymu’r cyswllt a geir rhwng Brexit ac anghydraddoldeb cynyddol”.

Dengys y ffigurau syfrdanol diweddaraf bod gan ranbarth cyfoethocaf y DG, sef canol Llundain, Gynnyrch Domestig Crynswth (CDC) sydd yn 614% o gymharu â chyfartaledd yr UE, o gymharu â rhanbarth tlotaf y DG, sef Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, sydd â CDC o 68% o gyfartaledd yr UE. Golyga hyn fod yna wahaniaeth o 546% yng nghyfartaleddau CDC cymharol rhwng y ddau ranbarth.

Gwelwyd o’r ymgyrch bod lefelau o wahaniaethau rhanbarthol o fewn y DG yn gwaethygu, gyda Chymru ar waelod y tabl. Byddai Dwyrain Cymru, a ystyriwyd gynt i fod yn ‘rhanbarth mwy datblygedig’ yn cael ei israddio nawr i ‘ardal trawsnewid’.

Dywedodd ASE Plaid Cymru, Jill Evans:

"Dylai’r ffigurau hyn fod yn destun cywilydd i Lywodraeth San Steffan.

“Does dim modd datglymu’r cyswllt a geir rhwng Brexit ac anghydraddoldeb cynyddol. Does dim modd dadlau gyda’r ffeithiau.

“Mae’r ffigurau hyn yn cadarnhau yn yr un modd a wnaeth y ddegawd ddiwethaf o lymder, taw nid y sawl a greodd yr anrhefn hon fydd yn gorfod ysgwyddo’r baich, ond y cymunedau sydd â’r lleiaf o allu i ymdopi.

“Os ydym o ddifrif ynglŷn â dod â’r anghydraddoldeb dychrynllyd hyn i ben, yna gadael yr Undeb Ewropeaidd yw’r peth olaf dylai Cymru ei wneud. Byddai colli ariannu hanfodol yr UE yn drychineb i Gymru a does gen i ddim hyder bydd San Steffan yn rhoi cymorth tebyg i ni..

"Mae anghydraddoldeb yn y DG yn uwch nac yn unrhyw aelod wladwriaeth yn yr UE. Tra bo Llundain yn gorboethi, mae economi Cymru yn gwanhau.

"Ddydd ar ôl dydd, daw effeithiau ofnadwy Brexit ar Gymru yn fwy eglur a chaiff celwyddau ymgyrchwyr dros Brexit eu dinoethi. Mae Pleidlais y Bobl, gyda’r opsiwn o aros yn yr UE yn hanfodol er lles ein democratiaeth, cymdeithas ac economy.”

Nodiadau

Gelllir dod o hyd i’r ymchwil llawn yma https://cpmr.org/cohesion/cpmr-analysis-uk-to-lose-e13bn-regional-funding-post-brexit/20525/